KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

NETA SİGORTA BROKERLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. olarak güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Amaç

NETA Sigorta Brokerliği Anonim Şirketi (“NETA Broker” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu'nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu'nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu'nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile NETA Broker tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu'nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 1. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, önceki sigorta şirketinin adı, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, pasaport tipi ve numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi, sigortalı adı-soyadı, sigorta ettirenin adı-soyadı, sigortalı adayı adı-soyadı

İletişim Verisi

Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), sigorta ettirenin adı-soyadı, adres bilgileri.

Müşteri İşlem Verisi

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, ticaret sicil numarası, eksper raporları, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler.

Özel nitelikli kişisel veriler

Sağlık raporu, kan grubu,

Sağlık sigortası başvuru formu,

Genel adli muayene raporu,

Hastalık bilgileri ve geçmişi,

Tıbbi tanı,

Reçete ve ilaç bilgileri,

Engellilik, malullük ve sakatlık durumu

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu kapsamında Konjenital/kronik hastalık, bağışıklama tetanos/hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez bilgileri, fiziki muayene sonuçları, laboratuvar bulguları

Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)

Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı Irk ve etnik kökeni

Diğer Veriler

Bağlı olduğu sağlık kuruluşu, resmi kurum yazışmaları, ikametgah belgesi, sosyal güvenlik türü, sigortalı adayı boy/kilo, hasar durumu, hasar durumu ile ilgili bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Finansal Veri

Banka adı, IBAN bilgileri, brüt prim tutarı, çek bilgileri, tazminat prim tutarı gibi bilgiler.

Özlük Verisi

İş ve mesleki bilgiler, gelir aralığı, meslek adı, eğitim durumu gibi bilgiler.

Lokasyon Verisi

Adres bilgileri, riziko adresi, riziko konumu, açık adresi, bölge adı gibi bilgiler.

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve teklif süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, özellikle;

Teklif süreçlerinin yürütülmesi,

Hasar süreçlerinin yürütülmesi,

Cari kart işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Ferdi kaza sigortası süreçlerinin yürütülmesi,

Tüm Sigorta poliçe işlemlerinin yürütülmesi,

Grup sağlık sigortası başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Performans raporu süreçlerinin yürütülmesi,

Bireysel Emeklilik sigortası süreçlerinin yürütülmesi,

Kasko, poliçe ve hasar süreçlerinin işletilmesi,

Kurumsal sağlık sigortası teklif süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri görüşmelerinin saklanması,

Müşteriye ihtiyaç halinde verilerin iletilmesi,

Nakliyat hasar süreçlerinin yürütülmesi,

İşveren mali sorumluluk sigortası süreçlerinin yürütülmesi,

Modüler sağlık sigortası başvuru süreçlerinin yürütülmesi,

Bireysel sağlık sigortası süreçlerinin yürütülmesi,

Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,

Fatura süreçlerinin yürütülmesi,

Sağlık ile ilgili hasar durumunda gerekli bilgilerin iletilmesi,

Seyahat sigortası işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Mesleki Sorumluluk Sigorta süreçlerinin yürütülmesi,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklarına, fon kurucusu ve yöneticilerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, Sigortacılık Destek Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması amacıyla, özellikle;

Sigorta süreçlerinin devamlılığının sağlanması,

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Müşteri kazanılması ve teklif süreçlerinin yürütülmesi,

Hasar süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili iş ortaklarına, grup şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

 1. Müşteri'nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Pruvanız Neta Olsun...

© 2023, Neta Broker - Tüm hakları saklıdır.